Mã số thư viện (Username)
Mật khẩu (Password)
► Tuân thủ quy định truy cập tài liệu điện tử
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Phục vụ Độc giả
Điện Thoại: (84.8) 7242181. Ext. 2935
E-mail: phucvu@vnuhcm.edu.vn